Schoolgids

In de schoolgids leest u informatie over onder andere de uitgangspunten van de school, het onderwijs, de organisatie, de kwaliteitszorg en over praktische zaken. U krijgt de schoolgids als u uw eerste kind aanmeldt op De Lichtbron. Met de informatie in de schoolgids willen we ouders helpen een weloverwogen schoolkeuze te maken. Daarnaast is de schoolgids bedoeld als informatiebron voor alle ouders met kinderen op De Lichtbron. In principe ontvangt u de schoolgids eenmalig.

Op de website van de school staat altijd de meest actuele versie van de schoolgids. Op De Lichtbron hebben we naast de schoolgids een jaargids. In De schoolgids leest u min of meer vaststaande informatie over de school. De jaargids bevat de jaarlijks wisselende informatie over de organisatorische zaken, de resultaten van ons onderwijs en de doelen voor het betreffende schooljaar. De jaargids ontvangt u digitaal aan het begin van elk schooljaar.

De schoolgids is voor het grootste deel samengesteld door de directeur en de coördinatoren van de school. De medezeggenschapsraad (MZR), de schoolraad (SR) en het bevoegd gezag van Noventa stellen de schoolgids vast.
We wensen u veel plezier bij het lezen van deze schoolgids. Heeft u vragen over de schoolgids, dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school.

Graag tot ziens op De Lichtbron!

Namens schoolteam, schoolraad, medezeggenschapsraad en oudercommissie van De Lichtbron en Stichting Noventa,

Dictus Hoogsteen, directeur

 

Downloads:

Toelichting: Het jaarplan is een document waarin de school zijn plannen voor het betreffende schooljaar uiteenzet in doelen en in uitwerking. De linker kolom van het jaarplan wordt eerst ingevuld als zijnde de planning met de omschrijving. Na afloop van het schooljaar wordt in de rechterkolom aangegeven in hoeverre  de doelstelling(en) is (zijn) gehaald en wat eventueel het vervolg zal zijn. Als deze kolom is ingevuld spreken we over het jaarverslag. Zo is de cirkel steeds rond. Het jaarplan wordt gegenereerd uit een vierjarenplan: het Schoolplan. Elke 4 jaar wordt er een nieuw schoolplan geschreven. Het schoolplan ligt voor ouders/verzorgers ter inzage op de school.