De Lichtbron is een christelijke basisschool. Op onze school zijn alle kinderen welkom van wie de ouders kiezen voor christelijk onderwijs. Christelijke waarden uit de bijbel als respect, verantwoordelijkheid en gemeenschap inspireren ons. Op De Lichtbron willen wij deze waarden voorleven en doorgeven aan de kinderen. Ons doel is kinderen te begeleiden tot zelfstandige en verantwoordelijke jongeren die voldoende kennis, praktische en sociale vaardigheden hebben om goed te kunnen functioneren in het vervolgonderwijs van hun eigen niveau. Onze eerste prioriteit is een klimaat te creëren waarin kinderen zich veilig voelen en tot leren komen. Direct daarna en tegelijkertijd vormen de kernvakken taal/lezen en rekenen de belangrijkste speerpunten. Wij streven naar een juiste balans tussen het aanbieden van kennis en vaardigheden.

Ons motto: CBS De Lichtbron, waar kinderen mogen stralen!

In de naam van onze school De Lichtbron zien wij twee betekenissen: het aardse en het Goddelijke licht dat we nodig hebben om te leven.

Visie op identiteit

De Lichtbron is een school voor christelijk onderwijs. Christelijke waarden uit de bijbel als respect, verantwoordelijkheid en gemeenschap zijn inspireren ons. Op De Lichtbron willen wij deze waarden voorleven en doorgeven aan de kinderen. Respect en begrip te hebben voor de diversiteit aan binnen- en buitenkanten van mensen. Verantwoordelijkheid te dragen voor de wonderen van Gods schepping. Gemeenschap te zijn door te vieren, in grote en kleine kring, met (bijbel)verhalen, gebed en gezang. Door ons verbonden te weten met een groter geheel: de wereld, verleden, heden en toekomst. Wij geven dit vorm door het aanbieden van (wereld)verhalen en actualiteit en kennis van wat zich buiten onze belevingswereld afspeelt.

Visie op leren

Kinderen leren door interactie met mensen in hun omgeving: ouders, kinderen, leerkrachten en vele anderen. Ze leren door informatie die ze verwerven via internet, televisie, boeken en tijdschriften. Ook leren ze van successen en tegenslag die ze tegenkomen in het dagelijkse leven. Kernbegrippen voor leren zijn: veiligheid, verantwoordelijkheid en zelfvertrouwen.

Veiligheid door heldere regels en routines. Door kinderen te steunen als het nodig is met een oplossingsgerichte aanpak (KiVa).

Verantwoordelijkheid krijgen voor planning en keuzes. Door toepassen van coöperatieve werkvormen, waarbij iedereen verantwoordelijkheid draagt voor de samenwerking in de groep en het resultaat van de groep.

Zelfvertrouwen door het zelfoplossend vermogen te stimuleren, waarin de norm is: fouten maken mag, daar leer je van. Door initiatieven te honoreren. Door afwisseling en keuze te bieden in samenwerken en individueel werken. Door passende uitdaging te bieden en hoge verwachtingen te hebben.

Op De Lichtbron willen we een leerklimaat creëren waarin kinderen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen.

Visie op lesgeven

De leerkracht is de spil van het onderwijs op groepsniveau. Een goede leerkracht werkt vanuit betrokkenheid en met enthousiasme.

Kernwoorden voor lesgeven zijn: interactie, instructie, veelzijdigheid en variatie.

Interactie tussen de leerkracht en de leerlingen en tussen leerlingen onderling om in samenspraak en van elkaar te leren. Onder meer door de toepassing van coöperatief leren.

Instructie door gebruik van Interactieve Gedifferentieerde Directe Instructie (IGDI). Binnen dit model is het mogelijk onderwijs op maat te bieden.

Veelzijdigheid door het aanbieden van de leerstof op verschillende manieren, zodat kinderen optimaal kunnen leren (zie de leerpiramide van Bales)

Variatie door gebruik van materialen, verschillende perspectieven te bieden, een goede balans te creëren tussen kennis en vaardigheden, afwisseling van werkvormen. Op De Lichtbron willen wij kinderen begeleiden tot zelfstandige en verantwoordelijke jongeren die voldoende kennis, praktische en sociale vaardigheden hebben om goed te kunnen functioneren in het vervolgonderwijs.

Visie op excellent onderwijs: onderwijs op maat

De Lichtbron is een school voor basisonderwijs. Ons streven is zo goed mogelijk onderwijs geven aan alle kinderen, zodat zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Excellent basisonderwijs betekent voor ons dat wij onderwijs op maat kunnen realiseren in niveaugroepen binnen de groep: een basisgroep, een zorggroep en een plusgroep. Om dit te realiseren werken we met een gevarieerd aanbod, IGDI en realistische hoge doelen. Werken in niveaugroepen vraagt een goed klassenmanagement van leerkrachten en zelfstandigheid van kinderen. Twee groepen vallen buiten de niveaugroepen: de meerkunners en kinderen met specifieke onderwijsbehoeften.

Meerkunners volgen de leerstof van de plusgroep en/of krijgen een speciaal leerstofaanbod waarbij een hoge mate van zelfsturing en zelfstandigheid noodzakelijk is. Zij vallen onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht en krijgen de stof in principe binnen de groep aangeboden. Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften die langdurige en frequente individuele begeleiding nodig hebben en/of afhankelijk zijn van specifieke kennis van de leerkrachten, zoeken wij passend onderwijs buiten De Lichtbron. Ons streven is: de beste plek voor ieder kind.