Ouders

Schooltijden

De groepen hebben alle dagen les van 08.30 tot 14.00 uur. Met uitzondering van groep 1, die zijn vrijdags vrij. We hanteren het vijf-gelijke-dagen-model. De kinderen blijven over op school. De middagpauze duurt 30 minuten, waarvan 15 minuten eten en 15 minuten buiten spelen. Ze eten en spelen buiten onder begeleiding van leerkrachten.

Begintijd

Vanaf een kwartier voor schooltijd (8.15 uur) mogen de kinderen op het plein aanwezig zijn. Ze gaan naar binnen als de bel gaat (om 8.25 uur). Deze regel houdt verband met de verantwoordelijkheid die we hebben voor de kinderen zodra ze bij school zijn. Vanaf 8.15 uur er een leerkracht op het plein aanwezig om toezicht te houden. De kinderen van groep 1 en 2 kunt u om 8.25 uur binnenbrengen. Als u dat hebt gedaan, verlaat u de groep van uw kind, zodat de leerkracht op tijd kan beginnen. Alle ouders van de leerlingen van de groepen 1 en 2 wijzen we erop dat ook uw kinderen om 8.30 uur in het lokaal moeten zitten.

Verkeersveilige schoolomgeving

In verband met de beperkte ruimte op het plein voor fietsen, adviseren wij ouders en kinderen die dicht bij school wonen, lopend naar school te komen. De school is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade aan fietsen die op het plein geparkeerd staan. Voor halen en brengen hebben wij aanwijzingen opgesteld, zodat de kinderen en u veilig van en naar school kunnen komen.

Een afspraak maken

Wilt u in gesprek met een leerkracht, bouwcoördinator, intern begeleider of de directeur, dan is het altijd handig om even een afspraak te maken, zodat u weet dat u terecht kunt. Leerkrachten en bouwcoördinatoren kunt u voor- of na schooltijd benaderen voor een afspraak, zij zijn onder schooltijd niet bereikbaar. De intern begeleider en de directeur kunt u ook onder schooltijd bereiken om een afspraak te maken.

Meedenken en meedoen

Veel ouders vinden het leuk actief te zijn in school, bijvoorbeeld praktisch als hulpouder bij handvaardigheid of bij het helpen bij bepaalde activiteiten. Andere ouders denken graag mee. Wilt u meedenken via officiële kanalen, dan kunt u zich aanmelden voor de medezeggenschapsraad of de schoolraad. Wilt u praktische ondersteuning bieden bij activiteiten, dan kunt u zich aanmelden voor de oudercommissie en/of reageren op oproepen voor ouderhulp.

Ouderbijdrage

Als school vragen we van u een bijdrage in de kosten die wel door school worden gemaakt, maar die door de overheid niet worden vergoed. Onder deze kosten vallen: uitgaven voor de vieringen van Pasen en Kerst, Sinterklaasfeest, onkosten sport- en speldagen, reiskosten bij excursies, schoolreizen en schoolkamp, afscheidsfeest groep 8, kosten laatste schooldag, kosten feestelijke ouderavonden en speelmateriaal voor het schoolplein. De bijdrage is wettelijk gezien vrijwillig. De Schoolraad stelt in overleg met de MZR de ouderbijdrage vast. De school legt bij de schoolraad verantwoording af voor de besteding van de ouderbijdrage. De ouderbijdrage wordt per automatische incasso geïncasseerd: We incasseren tien keer per jaar, september t/m juni, € 6,- per leerling. (€ 60 totaal per jaar). Banknummer school: NL60 RABO 0363 0000 38.

Mijn schoolinfo (MSI)

De schriftelijke informatie naar ouders verloopt geheel digitaal. Daarvoor maakt De Lichtbron gebruik van MSI. Welke mogelijkheden biedt MSI u:

 Ontvangen van groeps- en schoolinformatie.

 Klassenoverzicht, door u zelf te beheren en in te stellen.

 Beheer van de adresgegevens van uw kind(eren), verzorgers en de oppas.

 Raadplegen van de dagelijkse wetenswaardigheden op school.

 Archief van verzonden nieuwsbrieven, mededelingen en jaaragenda’s.

 Plannen van de 10-minutengesprekken en bezoeken van open ochtenden.

 Mailen met de groepsleerkrachten.

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief komt uit voor het begin van elke nieuwe maand. In de nieuwsbrief vermelden we de verjaardagen van de leerlingen en de belangrijkste activiteiten voor die maand. In de nieuwsbrief wordt wat uitgebreider ingegaan op actuele zaken en activiteiten. De nieuwsbrief staat ook op onze website lichtbron.noventa.nl.