Richtlijnen bijzonder schoolverlof vanuit de Leerplichtwet: Onderwijs geeft een kind kansen op een goede toekomst. De naleving van de regels betreffende het extra verlof krijgen steeds meer belangstelling van leerplichtambtenaren en de media. Het vrij vragen voor 1 of meerdere dagen kan alleen via de directeur. Bezoekjes aan een huisarts/tandarts/ziekenhuis etc. graag doorgeven aan de desbetreffende groepsleerkracht. Graag zoveel mogelijk buiten de schooluren. De afspraken die hier over gaan staan in de Leerplichtwet die te vinden zijn op de website van de rijksoverheid. https://wetten.overheid.nl/BWBR0031787/2012-07-01

Wanneer een kind zonder toestemming van de schoolleiding of leerplichtambtenaar niet op school is, heet dit ongeoorloofd schoolverzuim. De schoolleider is verplicht dit verzuim aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt. U kunt dan eventueel een boete krijgen. Als de schoolleider het verzuim niet meldt, kan de school ook een proces-verbaal krijgen. 

In uitzonderlijke situaties kunt u verlof krijgen wegens gewichtige omstandigheden. Bijvoorbeeld bij een huwelijk, een huwelijksjubileum of het overlijden van een familielid. Extra verlof is niet bedoeld voor vakanties. De enige uitzondering op deze regel is als uw kind tijdens de schoolvakanties niet één keer per jaar met het gezin op vakantie kan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. Voor de toezegging voor dit verlof is een werkgeversverklaring noodzakelijk. Dit vakantieverlof mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het nieuwe schooljaar. Een verzoek om extra vakantiedagen dient minimaal twee maanden schriftelijk van tevoren aan de directeur van de school te worden overlegd. U ontvangt van de directeur dan een beschikking. Als de schoolleider of leerplichtambtenaar uw aanvraag voor extra verlof afwijst en u bent het hier niet mee eens, dan kunt u schriftelijk bezwaar maken bij de schoolleiding. De schoolleiding zal dan opnieuw naar uw verzoek kijken. Wanneer u het opnieuw niet eens bent met het besluit kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken schriftelijk in beroep gaan bij de rechtbank. Een beroepsschrift heeft geen schorsende werking, het extra verlof mag niet alvast worden opgenomen. 

Redenen voor toekennen van verlof door school: 

• Bruiloft t/m 3de familiegraad (bewijs aanleveren bijvoorbeeld een trouwkaart en/of kopie trouwakte) o bruiloft in Nederland dan maximaal 2 schooldagen indien er ver gereisd moet worden, anders 1 schooldag; o bruiloft in het buitenland dan maximaal 5 schooldagen rondom de officiële bruiloft.

• Verhuizing: maximaal 1 schooldag verlof 

• Overlijden bloed- of aanverwant (bewijs aanleveren bijvoorbeeld een rouwkaart en/of akte van overlijden) o bij 1e graad familielid: maximaal 5 schooldagen o bij 2e graad familielid: maximaal 2 schooldagen o bij 3e en 4e graad familielid: maximaal 1 schooldag o Als uitvaart in het buitenland plaats zal hebben dan maximaal 5 schooldagen verlof. 

• 25, 40 of 50 jaar ambtsjubileum, 12 ½, 25, 40, 50 of 60 jaar huwelijksjubileum van ouder(s) of grootouder(s): maximaal 1 schooldag. 

• Naar oordeel van de directeur van de school/instelling gewichtige omstandigheid: maximaal 10 schooldagen verlof. De reden moet buiten de wil van de ouder(s)/verzorger(s) en/of leerling zijn gelegen (overmacht of wettelijke verplichting waar de ouder niets aan kan wijzigen). 

Geen reden tot toekennen van verlof door school zijn: 

• Familiebezoek in het buitenland 

• Goedkope tickets/vakantieaccommodatie in het laagseizoen 

• Tickets die als gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode 

• De situatie dat andere kinderen uit het gezin (of uit het reisgezelschap) al of nog vrij zijn 

• Eerder vertrek of latere terugkomst in verband met (verkeers-) drukte 

• Kroonjaren (verjaardagen) 

• Sabbatical 

• Wereldreis/verre reis 

Voor meer informatie kijk ook op de website van de rijksoverheid https://wetten.overheid.nl/BWBR0031787/2012-07-01 

Verlof aanvragen