Als ouder kunt u ontevreden zijn over bepaalde zaken op school. We gaan ervan uit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen u van harte uit bij ontevredenheid, de leerkracht en de schoolleiding aan te spreken. Als u er met de leerkracht en de schoolleiding niet uitkomt en de klacht naar uw mening niet naar behoren is opgelost, dan kunt u deze voorleggen aan de Raad van Toezicht of een klacht indienen bij de klachtencommissie.
 

Raad van Toezicht:

  • Stichting Noventa Onderwijs t.a.v. Elvrie Croes
  • 0511-542540
  • E-mail: e.croes@noventa.nl

Of:

  • Klachtencommissie Bijzonder Onderwijs
  • Postbus 82324 2508 EH Den Haag
  • E-mail:info@gcbo.nl
  • 070-3861697

De volledige klachtenregeling, waarin de procedure klachtbehandeling beschreven staat, ligt ter inzage bij op het stafkantoor van de stichting Noventa (www.noventa.nl)

Noventa heeft een Functionaris Gegevens. U kunt uw vragen, opmerkingen, bezwaren m.b.t. privacy rond gepubliceerde persoonsgegevens voorleggen aan

Dhr. H. Visser, Bovenschools ICT-er. Hij is te bereiken op het telefoonnummer 0511 542 540 (kantoor Noventa: vraag naar dhr. H. Visser).

Klachten ongewenst gedrag

Bij klachten over ongewenste gedrag op school, zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen een natuurlijk altijd eerst contact opnemen met de directeur van de school maar zij kunnen ook een beroep doen op de ondersteuning door de vertrouwenspersoon van de stichting Noventa op op de vertrouwenspersoon voor kinderen die elke school van Noventa heeft. De vertrouwenspersoon luistert naar u, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt u eventueel in contact met de juiste persoon of instantie voor verdere begeleiding in de klachtprocedure.

Contactgegevens externe vertrouwenspersoon : Dhr. Jan Kuipers Tel: 0511-543060 of 06-54692754

Vertrouwenspersoon voor ouders en kinderen m.b.t. eigen school

Elke school van Noventa heeft een vertrouwenspersoon. Kinderen en ouders van onze scholen kunnen klachten en zorgen rondom veiligheid en gedrag bij deze vertrouwenspersoon melden. De vertrouwenspersoon zal in gesprek gaan met het kind en/of de ouder(s) en zo mogelijk samen met het kind en/of de ouders het probleem oplossen. De vertrouwenspersoon voor kinderen kan op basis van de klacht ook besluiten melding te doen bij de directeur van de school, het bestuur of bij de externe vertrouwenspersoon.

Op onze school is juf Frouckje Verbeek de vertrouwenspersoon voor kinderen en ouders.

Vertrouwensinspecteur

Voor een onafhankelijk advies in geval van een klacht, kunt u ook contact opnemen met de een van de vertrouwensinspecteurs van de Onderwijsinspectie via telefoonnummer 0900-111 3111 (lokaal tarief) weekdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Onafhankelijk onderzoek

Klachten over ongewenst gedrag, die u door de school naar uw beleving onvoldoende is opgelost, kunt u voorleggen aan de klachtencommissie. De vertrouwenspersoon kan u in het klachttraject begeleiden.

Meldplicht seksueel geweld

Bij klachten van ouders en leerlingen over de schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict door een schoolmedewerker jegens een minderjarige leerling, is de school wettelijk verplicht het bevoegd gezag te informeren. Vervolgens is het bevoegd gezag verplicht aangifte te doen bij politie/justitie.