Volgens de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) is elke school verplicht om een Medezeggenschapsraad (MZR) te hebben.

De MZR heeft als doel om ouders en personeelsleden van de school te laten meedenken en meepraten over het beleid van de school en over de gang van zaken op school. De MZR op De Lichtbron bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden, die door middel van advies- en instemmingsrecht invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de school. Zij toetsen het beleid aan de wettelijke eisen. Daarnaast kan de MZR ook voorstellen aan de school doen over zaken die naar haar mening van belang zijn voor het goed functioneren van de school. De zittingsduur van de MZR-leden is vastgesteld op 4 jaar. Verkiezingen worden geregeld via de wet Medezeggenschap Onderwijs. Alle ouders, verzorgers en voogden die een kind op onze school hebben en al het personeel kan deel uitmaken van de MZR. De huidige samenstelling van de MZR leest u in de Jaargids.

Werkwijze van de MZR

  • De MZR komt ongeveer één keer per zes weken bij elkaar. Dat zijn 6 bijeenkomsten per jaar.
  • U kunt als ouder een onderwerp aandragen wat besproken kan worden op deze vergaderingen of u kunt reageren op voor u belangrijke schoolzaken.
  • U kunt de MZR mailen: mzr.lichtbron@noventa.nl

Eén van de leden van de MZR heeft zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In deze GMR zitten vertegenwoordigers (ouders en leerkrachten) van alle twaalf scholen van Noventa. De GMR houdt zich bezig met schooloverstijgende zaken en met onderwerpen die de hele stichting aangaan.